24 Haziran 2011 Cuma

632 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTEN KADROLU ÖĞRETMENLİĞE GEÇMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN/YAPMAYAN ÖĞRETMENLERİMİZE DUYURU

632 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTEN KADROLU ÖĞRETMENLİĞE GEÇMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN/YAPMAYAN ÖĞRETMENLERİMİZE DUYURU
MEB’in bu Duyurusunun son kısmında, KPSS sonucuna göre kadroya atanmayı hakeden 4/B sözleşmeli Öğretmenlerle ilişkili olarak;; “01/06/2011 tarihinde sözleşmeli öğretmen pozisyonundan KPSS puan 
üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe atananlardan 01/09/2011 tarihinde
göreve başlayacak öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında başvurmaması hâlinde;
a) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanmayacaklar,
b)
01/06/2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak atandığı eğitim kurumunda
01/09/2011 tarihinden itibaren aday öğretmen olarak göreve
başlayacaklar,
c) Göreve başlama tarihine kadar sözleşmeleri
devam edecek olup fesih işlemleri, görevden ayrıldıkları tarihte
gerçekleştirilecek,
ç) Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen
süreler, emeklilik ve hizmet puanının hesabında sayılacaktır. Sözleşmeli
öğretmenlerimizin Bakanlığımızın internet
sayfalarındaki açıklamalar ile il millî eğitim müdürlüklerinden
alabilecekleri bilgiler çerçevesinde hareket etmeleri, resmî olmayan
haberlere itibar etmemeleri hususunda bilgi edinilmesini önemle rica
ederiz.” denilmektedir.
Bu Duyuruya istinaden şimdi memuruz.biz sitesi olarak MEB yetkililerine soruyoruz. Bu Duyuruda yer alan;
“a) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanmayacaklar,” ifadesinden kasdedilen nedir? 632 sayılı KHK ile kadroya geçme hakkı verilen sözleşmeli öğretmenlere verilen ve bu duyurunuzda yer almayan hangi haklar bulunmaktadır? Örneğin, geçmiş mali hakları mı korunacaktır? Yoksa gelir vergisi matrahları mı sıfırlanacaktır?
“b) 01/06/2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak atandığı eğitim
kurumunda 01/09/2011 tarihinden itibaren aday öğretmen olarak göreve
başlayacaklar,” ifadesine yer verilmişitr. Bu ifadeden de 632 sayılı KHK ye göre kadroya geçeceklerin aday öğretmen sayılmayacakları anlaşılmaktadır. MEB bunu nerden bilmektedir? 632 sayılı KHK de bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani 632 sayılı KHK de, sözleşmeli çalışanların kadroya aday ya da asil memur olarak geçeceklerine ilişkin bir hüküm yoktur.
“c) Göreve başlama tarihine kadar sözleşmeleri
devam edecek olup fesih işlemleri, görevden ayrıldıkları tarihte
gerçekleştirilecek,” denmektedir. Bu ifadedeki atanma tarihlerinden kasıt resmen memurluğa atanma ise ki öyle anlaşılmalıdır, bu durumda nasıl oluyor da resmen kadrolu memurluğa atanmış bulunan öğretmenlerin sözleşmeleri göreve başlayacakları tarihe kadar devam ediyor? Bu uygulamanın yasal dayanağı ver mıdır?
“632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe
geçişleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamedeki esaslar dâhilinde
yapılacaktır. 14/06/2011 tarihinde ataması yapılacak öğretmenlerimizin
aynı gün kararnameleri de düzenlenecek ve elektronik ortamda il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
Öğretmenlerimiz, 14/06/2011 tarihinden itibaren kadrolu öğretmenlik
görevine başlayabileceklerdir.” denmektedir. Burdan da anlaşılmaktadır ki; 632 sayılı KHK ye göre kadroya atanacak olan Öğretmenler 14/6/ 2011 tarihinde göreve başlayacaklardır. Oysa KPSS ye göre atanan Öğretmenler ise göre 1/9/2011 tarihinde başlayacaklardır. Madem Öğretmenleri 14 Haziranda göreve başlatma olanağı vardı o halde KPSS ye göre atanacak öğretmenler niçin 1 Eylülü beklemek zorunda bırakılmışlardır?
Sözleşmelilerle, kadrolular arasındaki adaletsizliği gidermek için bir uygulama yapılırken başka haksızlıklara sebep olunması oldukça düşündürücüdür.
Kaş yaparken, göz çıkarmaya ne zaman son verilecektir?
Hak, hukuk, adalet ve eşitlik gibi temel insani kavramlar kamu yönetimimizde ne zaman hayat bulacaktır?
devamını oku...

23 Haziran 2011 Perşembe

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN - öğretim elemanı alınacaktır.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır.
Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (lisans öğreniminde mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
MUAFİYET
MADDE 14 – (1) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz. Ayrıca ilgili yönetmelik uyarınca iki yıl tecrübe aranan kadrolarda yapılacak atamalarda, yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe (YÖK’ün 08.01.2009 tarih ve 127-721 sayılı yazısı.)şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
- Başvuru Dilekçesi , (Başvurulan birim, bölüm, anabilim dalı ve başvurulan kadro unvanı ile kadro derecesi açıkça belirtilecektir.)
- Özgeçmiş,
- Nufus Cüzdan fotokopisi,
- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
- Fotoğraf ( 1 Adet),
- Mezuniyet Belgesi
- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge.
- Lisans Transkript Belgesi,
- ALES Belgesi,
- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora öğrencilik belgesi örneği,
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,
- Belgelerin asılları adayların kazanmaları halinde istenecektir.
BAŞVURU YERİ BAŞVURU YERİ: Rektörlük Okutman ve Uzman başvurusu , Silvan Meslek Yüksekokulu ile Ergani Meslek Yüksekokulu başvuruları Rektörlük evrak kayıt birimine;diğer Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)
Adaylarının ön değerlendirme ile sonrasında yapılacak olan sınav sonuçları üniversitemiz www.dicle.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Öğretim Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültelerinin Eğitim Bilimleri veya Eğitim Programları Öğretimi veya Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olup,ilgili alanda en az 10 yıl tecrübeli olmak.
Öğretim Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fars Dili ve Edebiyatı mezunu olup, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
2
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Eonomisi Anabiim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi mezunu olup,İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitim mezunu olup,aynı alanda yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi mezun olup,Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Mühendislik- Mimarlık veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olup, Bina Bilgisi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler mezunu olmak.
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği mezunu olmak ÜDS veya
KPDS den en az 90 almış olmak ve alanında en az 5 yıl deneyim sahibi
olmak.
Okutman
1
20 Mayıs 2011
Uluslararası ilişkiler veya AB ilişkileri bölümü mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak.
Uzman
1
devamını oku...

22 Haziran 2011 Çarşamba

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN - İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
06 Mayıs 2011
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz
2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmelikte 19.09.2009
tarihli, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “değişiklik yapılmasına
dair yönetmelik” uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
Öğretim Elemanları alınacaktır.
(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.)
BAŞVURULAR
Başvurular ilgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine şahsen
veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılacak
başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli
başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son
başvuru tarihine kadar İlgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı,
Ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.)
açıkça belirtilecektir.)
1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
Yabancı Dil Belgesi
ALES Belgesi
Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
Tecrübe durumunu gösterir belge(Kamu Kurumlarından veya SGK dan alınan hizmet belgesi) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
2547-50/D MADDESİ UYARINCA FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ PROGRAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMIŞ VEYA HALEN YAPIYOR OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
2547-33/A MADDESİ UYARINCA ORTODONTİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞ OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
2547-50/D MADDESİ UYARINCA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
OLMAK VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
20 Mayıs 2011
2547-50/D MADDESİ UYARINCA MÜZECİLİK, MÜZE YÖNETİMİ BİLİM DALI
VEYA TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM ANABİLİM DALINDA
YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK
Araştırma Görevlisi
1
devamını oku...

21 Haziran 2011 Salı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: - Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve
sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak
adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına
Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde
öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
Açıklama
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYASAL TEKNOLOJİLER
PROFESÖR
1
FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
ORGANİK KİMYA
PROFESÖR
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ
DOÇENT
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
KÜTÜPHANECİLİK
DOÇENT
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER
DOÇENT
1
Sosyoloji Bilim dalında doçentlik unvanını almış olmak ve siyasal sosyalleşme alanında çalışmış olmak
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK
NÜKLEER FİZİK
YARDIMCI DOÇENT
1
Nükleer Fizik ABD’da doktora yapmış olmak
FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
BİYOKİMYA
YARDIMCI DOÇENT
1
Biyokimya ABD’da doktora yapmış olmak
FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
FİZİKOKİMYA
YARDIMCI DOÇENT
1
Fizikokimya ABD’da doktora yapmış olmak
FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
YARDIMCI DOÇENT
1
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD’da doktora yapmış olmak
FEN FAKÜLTESİ
MATEMATİK
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ
YARDIMCI DOÇENT
1
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD’da doktora yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
YARDIMCI DOÇENT
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
YARDIMCI DOÇENT
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
TİCARET HUKUKU
YARDIMCI DOÇENT
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
DEVLETLER HUKUKU
YARDIMCI DOÇENT
1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK TASARIMI
YARDIMCI DOÇENT
1
Garafik Tasarımı ABD’da doktora yapmış veya sanatta yeterlik almış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
YARDIMCI DOÇENT
1
Bilim Tarihi ve Felsefesi ABD ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE
FELSEFE TARİHİ
YARDIMCI DOÇENT
1
Felsefe Tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ
TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME
YARDIMCI DOÇENT
1
Toplumsal Yapı ve Değişme ABD ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ
UYGULAMALI SOSYOLOJİ
YARDIMCI DOÇENT
1
Uygulamalı Sosyoloji ABD ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
KÜTÜPHANECİLİK
YARDIMCI DOÇENT
1
Kütüphanecilik ABD ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ
YARDIMCI DOÇENT
1
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi ABD ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ TÜRK DİLİ
YARDIMCI DOÇENT
1
Eski ve çağdaş Türk-Moğol dil ilişkileri üzerinde çalışmalar yapmış olmak
devamını oku...

20 Haziran 2011 Pazartesi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2011 Yılı Yerleştirme Takvimini açıkladı

 

2011 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2011 Yılı Yerleştirme Takvimini açıkladı
SıraYerleştirme AdıTercih Bildirim SüresiBaşvuru YeriSonuç Açıklama Tarihi
1.KPSS-2011/3: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme13.01.2011 17.01.2011www.osym.gov.tr 
2.KPSS-2010/2: Devlet Personel Başkanlığı Bazı KamuKurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme24.01.2011 02.02.2011www.osym.gov.tr 
3.KPSS-2011/1: Devlet Personel Başkanlığı Bazı KamuKurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme30.05.2011 08.06.2011www.osym.gov.tr 
4.KPSS-2011/2: Devlet Personel Başkanlığı Bazı KamuKurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme21.11.2011 30.11.2011www.osym.gov.tr 


Anahtar Kelimeler: 2011,KPSS,YERLEŞTİRME,TAKVİM,KPSS,2011
devamını oku...

19 Haziran 2011 Pazar

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlerde
istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve
31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca
araştırma görevlisi alınacaktır.
Genel Şartlar:
—657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
—Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Muafiyet:
1)Doktorasını tamamlamış olanlar,
2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
3)Yükseköğretim kurumlarından
ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim
kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarına başvuruda bulunanlar,
—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.
Müracaatta İstenen Belgeler:
—Başvurdukları bölüm/anabilim
dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma
adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
—Özgeçmiş
—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
—Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri- Bknz. http://www.pdb.metu.edu.tr/engpro_TR.php ) belgesi fotokopisi
—Onaylı diploma fotokopisi
—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
—Nüfus cüzdanı fotokopisi
—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
—Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
—Portfolyo
—Doktora programına kayıtlı olanlar için Yüksek Lisans Tezi
Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler
orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, http://www.pdb.metu.edu.tr
adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne
yapıştırılmalı ve ilgili Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’ne şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan
başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış
olması gerekmektedir.)
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
lisans mezunu olmak, aynı alanda veya ilgili bölümün ortak alanlarında
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. ALES:70 KPDS:75
Araştırma Görevlisi
1
devamını oku...

18 Haziran 2011 Cumartesi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547
sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen
veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)
Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan
yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan
KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lisans mezunu olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

c) ALES’den en az 80 puan almış olmak.

MUAFİYET

1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği
tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör.,Okutman,Arş.Gör.
unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından
ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim
kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav,

2- Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. www.personel.gazi.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Diplomanın aslı veya noter
onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6.Transkrip Belgesi.

7. İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

8. ALES Belgesi.

9. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

12. Alanlarında tecrübe belgesi.

BAŞVURU YERİ:
Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul
Müdürlüklerine şahsen ve posta yoluyla(not:posta gecikmelerinde
kurumumuz sorumlu değildir.) yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Belgesi eksik olan adayların
müracaatları kabul edilmeyecektir.)

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 30.05.2011

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.06.2011

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :15.06.2011 (Öndeğerlendirme Sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)

GİRİŞ
SINAVI TARİHİ :17.06.2011 (Öndeğerlendirme sonuçlarına
göre Üniversitemiz Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu’nda saat: 10:00’da
giriş sınavı yapılacaktır.)

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :23.06.2011 (Sonuçlar Üniversitemiz web sayfasında (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)

İşletme bölümünden mezun olmak ve alanında en az beş yıl deneyimli olmak.

Uzman

1
devamını oku...

17 Haziran 2011 Cuma

Kasım 2010 Atama Dönemi KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu

KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu

Kasım 2010 Atama Dönemi KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu


Kasım 2010 Atama Dönemi KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu 

Anahtar Kelimeler: Kasım, 2010, Atama, Dönemi, KPSS, Alan, Bazında, Sıra, Öğrenme
devamını oku...

16 Haziran 2011 Perşembe

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru ücretini yatıran, ancak başvurusunu yapamayan adaylar başvuruları işlemleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru ücretini yatıran, ancak başvurusunu yapamayan adaylar başvurularını yarına kadar yapabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2011-KPSS'ne 9 Mayıs 2011 tarihinde başlayan başvuru işlemlerinin 25 Mayıs 2011 tarihinde tamamlandığı anımsatıldı.

Açıklamaya göre, bu tarihler arasında sınav ücretini bankaya yatıran ancak başvurusunu yapamayan adaylar, bugün ve yarın başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden ÖSYM'nin "http: //ais. osym. gov. tr" internet adresinden KPSS başvurularını yapabilecek.

Bu süre başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar için yarın mesai bitiminde, bireysel olarak başvuru yapacak adaylar için ise yarın saat 23. 59'da sona erecek.
devamını oku...

15 Haziran 2011 Çarşamba

KPSS şifrenizi nasıl öğrenirsiniz

Kpss şifre hatırlarması için En yakın sınav merkezinden:
Kpss şifrenizi unuttuysanız geri alabilirsiniz ama almak çok kolay değil :)

Şifrenizi 2 TL işlem ücreti ödeyerek, en yakın sınav merkezlerinden alabilirsiniz.

Size en yakın sınav merkezlerini şu linkten temin edebilirsiniz. Kpss

http://www.osym.gov.tr/belge/1-2412/eski2yeni.html

ÖSYM'nin daha önce yaptığı açıklama için ise aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.osym.gov.tr/belge/1-11447/eski2yeni.html
devamını oku...

14 Haziran 2011 Salı

Kpss ile genel işçi, memur ve öğretim üyesi alım ilanları

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım…
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı…
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pursaklar SYDV Personel Alım İlanı
Pursaklar SYDV Personel Alım İlanı
Pisidia Antiokheiası Kazısı Geçici İşçi…
Pisidia Antiokheiası Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı
Asos Antik Kenti Kazısı Geçici Arkeolog,…
Asos Antik Kenti Kazısı Geçici Arkeolog, Beden İşçisi…
İstanbul TCDD Özürlü Beden İşcisi…
İstanbul TCDD Özürlü Beden İşcisi (Genel) Alım İlanı…
Kayseri TCDD Özürlü Demiryolu Hattı…
Kayseri TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Tokat TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım…
Tokat TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Alım…
Çankırı TCDD Özürlü Demiryolu Hattı…
Çankırı TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Kırıkkale TCDD Özürlü Demiryolu Hattı…
Kırıkkale TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Eskişehir TCDD Özürlü Demiryolu Hattı…
Eskişehir TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Malatya DDY Özürlü İşçi (Demiryolu…
Malatya DDY Özürlü İşçi (Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı)…
Niğde TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım…
Niğde TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Kütahya TCDD Özürlü Demiryolu Hattı…
Kütahya TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Afyonkarahisar TCDD Özürlü Demiryolu…
Afyonkarahisar TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Sivas TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım…
Sivas TCDD Özürlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Alım…
Niğde İl Özel İdaresi Özürlü İnşaat…
Niğde İl Özel İdaresi Özürlü İnşaat Teknikeri Alım…
Eskişehir TCDD Eski Hükümlü Beden İşcisi…
Eskişehir TCDD Eski Hükümlü Beden İşcisi (Genel) Alım…
Kayseri TCDD Eski Hükümlü Demiryolu Hattı…
Kayseri TCDD Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Malatya DDY Eski Hükümlü İşçi (Demiryolu…
Malatya DDY Eski Hükümlü İşçi (Demiryolu Hattı Bakım…
Kütahya TCDD Eski Hükümlü Demiryolu…
Kütahya TCDD Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Balıkesir TCDD Eski Hükümlü Demiryolu…
Balıkesir TCDD Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Diyarbakır TCDD Eski Hükümlü Demiryolu…
Diyarbakır TCDD Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Sivas TCDD Eski Hükümlü Demiryolu Hattı…
Sivas TCDD Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı…
Akpınar Belediyesi Geçici Beden İşcisi…
Akpınar Belediyesi Geçici Beden İşcisi (Genel) Alım İlanı
Akçay Sulama Birliği Geçici Yükleyici…
Akçay Sulama Birliği Geçici Yükleyici (Loder) Operatörü…
SEAŞ Teknisyen, Tır Şoförü, Buldozer…
SEAŞ Teknisyen, Tır Şoförü, Buldozer ve Ekskavatör Operatörü…
Söke Ovası Sulama Birliği Geçici Beden…
Söke Ovası Sulama Birliği Geçici Beden İşcisi (Genel)…
Bademdere Belediyesi Geçici Beden İşcisi…
Bademdere Belediyesi Geçici Beden İşcisi (Genel) Alım İlanı
Gürpınar Belediyesi Geçici Beden İşcisi…
Gürpınar Belediyesi Geçici Beden İşcisi (Genel) Alım İlanı
Niğde Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program…
Niğde Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Marmara Ünv. Y. Lisans, Doktora ve Yatay…
Marmara Ünv. Y. Lisans, Doktora ve Yatay Geçiş Program İlanı
Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel…
Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Ünv. Sos. Bil. Ens.…
Abant İzzet Baysal Ünv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora…
Gazi Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program…
Gazi Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım…
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı
TÜGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sincan Belediyesi Özürlü Mimar-Bina,İnşaat,Makine,Elektrik…
Sincan Belediyesi Özürlü Mimar-Bina,İnşaat,Makine,Elektrik…
Sincan Belediyesi Eski Hükümlü İnşaat…
Sincan Belediyesi Eski Hükümlü İnşaat Mühendisi ve Mimar-Bina…
15. Piyade Eğitim Tugayı Kantin Başkanlığı…
15. Piyade Eğitim Tugayı Kantin Başkanlığı Muhasebeci…
Elmadağ Belediyesi Geçici Bilgisayar Operatörü…
Elmadağ Belediyesi Geçici Bilgisayar Operatörü ve Kayak…
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı…
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı…
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım…
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel…
Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı…
Alanyurt Belediyesi Oto Bakım-Onarımcısı…
Alanyurt Belediyesi Oto Bakım-Onarımcısı Alım İlanı
İznik Öğretmenevi Geçici Beden İşcisi…
İznik Öğretmenevi Geçici Beden İşcisi (Genel) Alım İlanı
Balıkesir İl Özel İdaresi Geçici İşçi…
Balıkesir İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Belek Belediyesi İtfaiye Eri Alım…
Antalya Belek Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Pedesa Arkeolojik Kazısı Geçici İşçi…
Pedesa Arkeolojik Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı
Euromos Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı
Euromos Kazısı Geçici İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü…
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü Beden İşcisi (Genel)…
devamını oku...

İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanı

İLLER BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI VE TEKNİK UZMAN YARDIMCISI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
1. GENEL
Bankaya giriş sınavı ile merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.
2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
Uzman Yardımcılığı için;
İşletme,
İktisat,
Hukuk,
Bankacılık,
Maliye,
Kamu Yönetimi
Teknik Uzman Yardımcılığı için;
İnşaat Mühendisliği,
Makine Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Çevre Mühendisliği,
Mimarlık
bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
c) Yazılı sınava giriş tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
h) Bankaya alınacak Uzman Yardımcıları ve Teknik Uzman Yardımcılarının ö ğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:
ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI
Öğrenim Dalları
Puan Türü
Merkez Kontenjanı (*)
Çağrılacak Aday Sayısı
Taşra Kontenjanı(**) (***)
Çağrılacak Aday Sayısı
İşletme
KPSSP29
46
138
56
168
İktisat
KPSSP28
10
30
-
-
Hukuk
KPSSP79
5
15
-
-
Bankacılık
KPSSP99
18
54
-
-
Maliye
KPSSP24
5
15
17
51
Kamu Yönetimi
KPSSP37
5
15
-
-
İnşaat Mühendisliği
KPSSP1
17
51
44
132
Makine Mühendisliği
KPSSP1
8
24
11
33
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Müh.
KPSSP1
5
15
13
39
Bilgisayar Müh., Bilgisayar Bilimleri Müh., Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
KPSSP1
5
15
-
-
Çevre Mühendisliği
KPSSP1
7
21
13
39
Mimar
KPSSP1
3
9
12
36
Toplam
134
402
166
498
(*) Merkez Kontenjanı : Ankara (Genel Müdürlük ve Ankara Bölge Müdürlüğü),
(**) Taşra Kontenjanı : Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van Bölge Müdürlükleri.
(***) Taşraya atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.
• Buna göre; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında öğrenim dalları itibariyle, hizalarında gösterilen puan türlerinden yetmişbeş (75) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın üç (3) katı aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)
• ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS’den 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya ÖSYM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olmak,
3. BAŞVURULAR
a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu ‘nu 09.05.2011–20.05.2011 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.
b) Adaylar müracaatlarını gerçekleştirdikten sonra aynı sitede yer alan “ Başvuru Kontrol ” tuşunu kullanarak başvurularının Banka tarafından sağlıklı olarak kayıt edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.
c) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA” adresine posta ile ( iadeli taahhütlü ) göndereceklerdir. Belgelerini posta ile gönderen adayların Bankaca onaylı sureti istenen belgelerin noter onaylı suretlerini göndermeleri şarttır.
ç) 20/05/2011 Cuma günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
d) Adaylar merkez ve taşra teşkilatından sadece birisi için başvuruda bulunacaklardır.
e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak merkez ve taşra teşkilatı için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç ( 3) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.
4. BAŞVURU BELGELERİ
Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;
a) Nüfus cüzdanının Bankaca yada noter onaylı örneği,
b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin Bankaca yada noter onaylı örneği, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin Bankaca yada noter onaylı örneği, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin Bankaca yada noter onaylı örneği teslim etmek zorundadır.
c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge,
ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı
ile birlikte yapılır.
5. SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınava katılmaya hak kazananlara sınav giriş belgeleri 30/05/2011 – 03/06/2011 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek kaydıyla şahsen İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından verilecektir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.
b) Yazılı sınav 04.06.2011 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dersliklerinde yapılacak olup, ayrıca sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde de belirtilecek ve Banka web sayfasında yayınlanacaktır.
c) Sözlü sınav Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir.
6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
Yazılı sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.
Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.
7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.
Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asıl aday ve asıl adayın yarısı kadar yedek aday ve atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.
Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı ve teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.
8. BİLGİ
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” ve “İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları İle Teknik Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası ( www.ilbank.gov.tr ) ve 0.312.508 75 61 – 62 numaralı telefondan edinilebilir.
devamını oku...

Kpss ile belediye itfaye eri alımı başladı

Sınavın dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacağı, sınava katılacak adayların dayanıklılık testi için yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurması gerektiği bildirildi.

İtfaiye eri giriş sınavının yarın Yenişehir Mahallesi köy terminali yanında hizmet veren Belediye İtfaiye Müdürlüğünde Saat 10. 00'da başlayacağı belirtildi.


Sivas Belediyesi, 22 itfaiye eri alımı için dayanıklılık testi ve sözlü mülakat sınavları yapacak.

Sivas Belediyesi, 22 itfaiye eri alımı için dayanıklılık testi ve sözlü mülakat sınavları yapacak.

Sivas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 6'sı lisans, 6'sı ön lisans, 10'u ise lise ve dengi okul mezunu toplam 22 itfaiye eri alımı için 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş adaylardan en yüksek puanı alanlar arasından toplam 66 adayın dayanıklılık testi ve sözlü mülakat sınavına çağrıldığı belirtildi.

İtfaiye eri giriş sınavının yarın Yenişehir Mahallesi köy terminali yanında hizmet veren Belediye İtfaiye Müdürlüğünde Saat 10. 00'da başlayacağı belirtildi.

Adayların tamamının sınavı bitirilmediği takdirde, takip eden tarihlerde sınava devam edileceği ifade edildi.

Sınavın dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacağı, sınava katılacak adayların dayanıklılık testi için yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurması gerektiği bildirildi.
devamını oku...

4 Haziran 2011 Cumartesi

Kpss 17 Bin Memur Alımı 2011 haziran-temmuzDevlet Personel Başkanlığı Kpss e göre Ne kadar alımı yapılacağını açıkladı. Devlet Personel Başkanlığı gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı dışında alan kalan alanlara 17 bin memur alımı yapacaktır. Açıklanan kadrolar için 20 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde tercih yapılacak. Kontenjanlar ise şu şekilde;

2011 YILI HAZİRAN AYINDA KPSS'NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON UNVAN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE
Unvan AdAdet
AMBAR MEMURU19
ANBAR MEMURU59
ANTRENÖR26
APRON MEMURU16
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ166
ARFF MEMURU76
ARKEOLOG5
ARŞİV MEMURU50
AŞÇI45
AVUKAT289
AYNİYAT MEMURU6
BAHÇIVAN3
BEKÇİ4
BEKÇİ_BAKICI50
BİLET KONTROL MEMURU7
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ1.470
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ1
BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ1
BİOLOG35
ÇEVRE MÜHENDİSİ1
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ1
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ60
ÇÖZÜMLEYİCİ18
DAĞITICI4
DAKTİLOGRAF13
DAVA TAKİP MEMURU2
DEKORATÖR3
DENETLEME MEMURU15
DİYETİSYEN69
EBE2
EĞİTMEN1
EKONOMİST3
EKSPER3
ELEKTRİK MÜHENDİSİ1
ELEKTRİK TEKNİKERİ1
ELEKTRİK TEKNİSYENİ1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ5
ENFORMASYON MEMURU130
FEN MEMURU1
FİZYOTERAPİST172
GEMİ ADAMI2
GEMİ SİCİL MEMURU4
GEMİ SÖRVEY KURULU UZMANI30
GİŞE MEMURU1
GRAFİKER7
HARİTA MÜHENDİSİ15
HARİTA TEKNİKERİ1
HASTABAKICI12
HAYVAN BAKICISI1
HAYVAN SAĞLIK MEMURU1
HEMŞİRE889
HEYKELTRAŞ2
HİZMETLİ164
HUKUK MÜŞAVİRİ3
İCRA MEMURU261
İMAM1
İNŞAAT MÜHENDİSİ33
İNŞAAT TEKNİKERİ2
İNŞAAT TEKNİSYENİ2
İSTATİSTİKÇİ32
İSTİDLALCİ13
İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ10
İTFAİYECİ8
JEOFİZİK MÜHENDİSİ14
JEOLOJİ MÜHENDİSİ9
KALORİFERCİ44
KAMERAMAN7
KİMYA MÜHENDİSİ2
KİMYAGER16
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ36
KÜTÜPHANECİ41
LABORANT32
MADEN MÜHENDİSİ3
MAKİNA MÜHENDİSİ5
MATEMATİKÇİ8
MEMUR3.941
MİMAR173
MUAYENE MEMURU150
MUHAFAZA MEMURU500
MUHASEBECİ30
MUTEMET3
MÜHENDİS1.904
MÜTERCİM20
ODYOLOG10
ORMAN MUHAFAZA MEMURU123
ÖĞRETMEN59
ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU1
PEDAGOG2
PEYZAJ MİMARI5
PROGRAMCI46
PROGRAMCI YARDIMCISI13
PSİKOLOG176
RESTORATÖR14
SAĞLIK FİZİKÇİSİ16
SAĞLIK MEMURU48
SAĞLIK TEKNİKERİ352
SAĞLIK TEKNİSYENİ33
SANAT TARİHÇİSİ1
SANTRAL MEMURU27
SATINALMA MEMURU23
SATIŞ MEMURU8
SEKRETER129
SİNEMA TV UYGULAYICISI5
SOSYAL ÇALIŞMACI141
SOSYOLOG10
SPORTİF EĞİTİM UZMANI15
ŞEHİR PLANCISI112
ŞOFÖR406
TAHSİLDAR19
TEKNİKER396
TEKNİSYEN510
TEKNİSYEN YARDIMCISI144
TERCÜMAN1
TERZİ1
TOPOGRAF5
UZMAN6
VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ2.217
VETERİNER HEKİM23
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ122
VEZNEDAR28
YURT YÖNETİM MEMURU578
Genel Toplam17.091


KPSS 2012

Atama Sonucu Minimum Puanlar
.
ÖNCELİKBRANŞMİN PUANATANAN SAYISIBAŞVURU SAYISI
1Adalet67,13846
1Ahşap Teknolojisi73,75530109
1Aile ve Tüketici Bilimleri77,35725
1Almanca71,7091751468
1Arapça53,9911882
1Bahçecilik68,53425
1Beden Eğitimi70,21912362722
1Bilişim Teknolojileri81,745366845
1Biyoloji84,836247998
1Büro Yön. ve Sekreterlik70,6801862
1Coğrafya73,5524461710
1Çince60,62722
1Çocuk Gelişimi ve Eğitimi57,017195440
1Denizcilik/Gemi Elektroniği82,409226
1Denizcilik/Gemi Makineleri76,471521
1Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı51,43411
1Denizcilik/Su Ürünleri62,56612
1Din Kült. ve Ahl.Bil.45,06413961673
2Din Kült. ve Ahl.Bil.75,0021215
1El San.Tek./El Sanatları77,2421518
1El San.Tek./Nakış72,2341341
1Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik75,73199316
1Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik81,9433044
1Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri78,977725
1Felsefe70,290180191
2Felsefe76,05779
1Fen ve Teknoloji85,76910332755
1Fizik85,798211849
1Fransızca73,2478278
1Gazetecilik73,129418
1Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı73,653419
1Gıda Teknolojisi50,23644
1Giyim Üretim Teknolojisi83,7842632
1Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği32,5352124
1Görsel Sanatlar/Resim68,4254971396
1Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf55,97512
1Grafik ve Fotoğraf/Grafik63,7911633
1Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler48,1915187
1Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri64,066826
1İ.H.L. Meslek Dersleri55,016231429
1İlköğretim Matematik Öğr.85,8509512166
1İngilizce72,87622856777
1İnşaat Tek./Yapı Tasarımı78,1431433
1İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği66,73919125
1Kimya/Kimya Teknolojisi85,434230869
1Konaklama ve Seyahat Hizmetleri70,2861230
1Kuyumculuk Teknolojisi29,65699
1Lab.Hiz./Tarım Laboratuvarı43,45511
1Makine Tek./Makine Ressamlığı76,64529
1Makine Tek./Makine ve Kalıp75,3151944
1Matematik85,40511793109
1Metal Teknolojisi73,98035105
1Motorlu Araçlar Teknolojisi77,741615
1Muhasebe ve Finansman75,04379147
1Müzik50,4877071955
1Okul Öncesi Öğrt59,633279817582
1Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri69,88829206
1Pazarlama ve Perakende64,736719
1Plastik Teknolojisi77,462243
1Radyo-Televizyon80,66144
1Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik82,36918
1Rehber Öğretmen14,768443487
2Rehber Öğretmen77,81611
3Rehber Öğretmen75,9877504736
1Rusça63,5581340
1Sağlık Bilgisi32,3991014
2Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri75,43644
1Sağlık/Hemşirelik35,166126139
2Sağlık/Hemşirelik75,07611
1Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.70,50977
2Sağlık/Tıbbi Laboratuvar85,71411
1Sanat Tarihi79,342418
1Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon73,636114
1Seramik ve Cam Teknolojisi73,160310
1Sınıf Öğretmenliği75,222524911543
1Sosyal Bilgiler79,1759035600
2Tarım Tek./Bahçe Peyzaj75,66911
1Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri45,84425
1Tarih79,3553911363
1Teknoloji ve Tasarım20,110429506
2Teknoloji ve Tasarım81,34212
3Teknoloji ve Tasarım80,07433913695
1Tekstil Tek./Tekstil82,68623
1Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme80,789523
1Tekstil Tek./Tekstil Terbiye83,65015
1Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme73,1023191
1Türk Dili ve Edebiyatı78,05913852774
1Türkçe84,0768642454
1Yiyecek İçecek Hizmetleri64,0325089
1Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği21,605250259
2Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği43,032219231
TOPLAM26.499
devamını oku...